ȣ ȣȣ

Kuvendi i përgjithshme i Shoqatës Internacionale për udhëheqje me mbeturina të forta ISWA më 7 shtator të 2014-ës në Sao Paulo Brazil e miratoi kërkesën e Shoqatës Maqedonasë për udhëheqje me mbeturina të forta MaSWA për Anëtar Kombëtar zyrtar të Maqedonisë.
Në pajtim me këtë mandat nga 01.01.2015, MaSWA është një anëtar aktiv i ISWA dhe Rrjetit për Zhvillim Rajonal - RDN ISWA që e mbulon Evropën juglindore, Lindjen së Mesme dhe  Mesdheun.
Me atë rast në periudhën prej 28-30 tetorit të 2014-ës në Shkup me sukses është organizuar solemniteti Inaugurativ i parë dhe konferenca e Shoqatës Maqedonase për mbeturina të forta MaSWA në temë "Rrjetimin e Maqedonisë në rrjedhat botërore të udhëheqjes së mbeturinave."

ȣ