с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • Третман на опасен отпад

Начин на постапување со опасен медицински отпад, како и начин на пакување и обележување на медицински отпад

(„Службен весник на РМ“ бр. 146 од 06.12.2007 година)

Медицински отпад е отпад кој што се создава во медицинските и во здравствените институции (стационари, болници, поликлиники и амбуланти, стоматолошки ординации, ординации кои даваат одредени здравствени услуги, истражувачки лаборатории – институти ветеринарни друштва и слично) кој настанува како производ на употребени средства и материјали при дијагностицирањето, лекувањето, третманот и превенција на болести кај луѓето и животните.

Медицинскиот отпад се пакува во пакувања кои се со жолта боја и треба да бидат соодветно и безбедно означени со знакот за опасен медицински отпад во црна боја со димензии 7 x 7 cm, а под знакот да стои наслов „Опасен медицински отпад“ на македонски и англиски јазик.

Означените и затворени пакувања се пренесуваат прво во локално собирно место, а потоа се транспортираат по најбрза можна патека на движење до централното собирно место. Централното собирно место за медицински отпад треба да биде одвоен, означен, ограден, покриен и заклучен простор предвиден само за таа намена. Задолжените лица кои постапуваат со отпадот треба да бидат обучени за постапување со медицински отпад и да бидат опремени со работна облека и заштитни ракавици согласно прописите за заштита при работа.

Транспортот на медицински отпад се врши од место каде што отпадот е складиран и во одредениот временски рок утврден со договорот за собирање и транспортирање на опасен отпад со овластено правно или физичко лице, но најмалку на секои два дена.

Медицинскиот отпад се отстранува во инсталации за горење на отпад, или со постапки за третман (дробење, мелење, дезинфекција, стерилизација) за да се доведат во состојба којашто не е опасна по здравјето на луѓето и животната средина, после што може да се рециклира или отстранува како комунален отпад.

 

Вкупно примени и согорени количини опасен отпад (медицински отпад и лекови) во килограми од 2011 до 2020 година

            

 

 

Година

Донесен опасен отпад

Вкупно кутии (од 5 кг)

 

Вкупно кг

(2+3+5)

со возило на странката

со сопствено возило

 

парчиња

 

килограми

1

2

3

4

5

6

2011

87.350

469.975

8.556

42.780

600.105

2012

126.540

501.254

9.932

49.660

677.454

2013

106.292

566.588

10.889

54.445

727.325

2014

91.023

572.875

12.359

61.780

725.678

2015

124.585

774.866

12.589

62.945

962.396

2016

86.494

869.439

13.440

67.200

1.023.133

2017

101.813

890.988

14.165

70.825

1.063.626

2018

192.660

705.032

14.689

73.445

971.137

2019

155.674

763.157

15.354

76.770

995.601

2020

183.996

804.721

16.859

84.295

1.073.012