с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

Çmimore

Formulare

Leje

Certifikata

Mbeturina të rrezikshme

Mbeturina jo të rrezikshme

Ajri im

Laboratori i Bio-teknologjisë

Veprimtaria e ndërmarrjes

Në dokumentin projektues është planifikuar se e njëjta do të jetë e plotësuar (mbushur) për rreth 30 vjet, por në eksploatimin (shfrytëzimin) e deritanishëm prej 26 vjet, e njëjta është e plotësuar (mbushur) deri më 55% nga kapaciteti total, që tregon për faktin se 30 vitet e ardhshme ka mënyrë për deponim, pa selektim paraprak dhe shfrytëzimin e mbeturinave që mund të shërbejnë si lëndë e parë dytësore ose sekondare (letër, metal, qelq, plastikë). Në eksploatimin (shfrytëzimin) e deritanishëm prej 26 vjet, në deponinë janë deponuar 3.837.252 ton mbeturina.

Deponia Drislla është ndërtuar në periudhën 1990-1994, ndërsa në prill të vitit 1994 me Vendim të Kuvendit të Qytetit të Shkupit është themeluar subjekt i veçantë juridik NP ,,Drislla” Shkup, i cili menaxhon me deponinë e sapondërtuar.

 • 38.21 – Përpunimi dhe asgjësimi i mbeturinave të parrezikshme
 • 38.22 – Përpunimi dhe asgjësimi i mbeturinave të rrezikshme
 •  38.12 – Mbledhjen e mbeturinave të rrezikshme
 • 35.14 – Tregti e energjisë elektrike
 • 35.30 – Furnizim me avull dhe klimatizim
 • 38.32 – Rinovimi i materialeve të ndara veçmas
 • 46.77 – Tregti me shumicë me mbeturina dhe teprica
 • 49.41 – Transport rrugor i mallrave
 • 77.12 – Dhënia – marrja me qira e kamionëve  
 • 77.39 – Dhënia - marrja me qira e makinerive të tjera, pajisjeve dhe mallrave materiale që nuk përmenden diku tjetër

1. Trajtimi përmes deponimit:

 • mbeturina komunale
 • mbeturina ndërtimore
 • mbeturina të parrezikshme industriale
 • mbeturina të cilët përmbajnë komponentë të azbestit

 

2. Trajtimi përmes djegies në inceneratorin:

 • mbeturina mjekësore
 • barëra
 • mbeturina teknologjike (p.sh. letër, tekstile)
 • mbeturina industriale (p.sh. mbeturinat nga paketimi që nuk mund të riciklohen)

Deponia sanitare Drislla është në funksion 24 orë në ditë, 365 ditë në vit, që do të thotë se nuk ka ndërprerje në procesin teknologjik. Këtë e kërkon vetë teknologjia e punës, gjegjësisht e imponon specificiteti i veprimtarisë. Teknologjia e deponimit të mbeturinave në deponinë Drislla është bazuar në projektin kryesor teknologjik për deponinë i cili  e përfshin deponimin sanitar të mbeturinave të ngurta komunale dhe industriale.

 • Hedhja e mbeturinave;
 • Planifikimin e tij;
 • Kompaktimin e mbeturinave të planifikuara ; dhe
 • Mbulimi i mbeturinave me material inert me trashësi prej 30 cm.

 

Të gjitha aktivitetet aktuale të ndërmarrjes kryhen në përputhje me projektin tekniko-teknologjik sipas të cilit është projektuar deponia, duke marrë parasysh mbrojtjen e mjedisit jetësor, shëndetit të njerëzve dhe natyrës, dhe në përputhje me ligjet ekzistuese (Ligji për menaxhimin e mbeturinave Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Jetësor dhe akte të tjera të përcaktuara ligjore që lidhen me veprimtarinë e ndërmarrjes.).

Informacione Rrjedhëse

Partnerë dhë bashkëpunëtorë