с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • ËSHTË KRYER MBULIMI I MBETURINAVE ME MATERIAL INERTE (DHE)

ËSHTË KRYER MBULIMI I MBETURINAVE ME MATERIAL INERTE (DHE)

12 Prill, 2024 Дијана Велјановска Comments Off

Me qëllim të mbrojtjes së mjedisit jetësorë dhe mbrojtjes së shëndetit të njerëzve, si dhe respektimit të standardeve për menaxhimin e mbeturinave, deponia Drislla gjatë periudhës së kaluar ka punuar shumë për të mbuluar plotësisht mbeturinat me material inerte (dhe).

Duke pasur parasysh se pjesa më e madhe e deponisë ishte e zbuluar vitin e kaluar, po punohej në mbulimin e plotë në një sipërfaqe prej 1000 m2, për të cilën ishtë kryer gërmimi, transporti dhe planifikimi i 28000 m3 tokë me makineritë ndërtimorë dhe kamionët tanë.

Deponia Drislla e cila i shërben rajonit të Shkupit, me rreth 600 mijë banorë, është e vetmja deponi që ka leje në Republikën e Maqedonisë dhe funksionon në përputhje me standardet evropiane për menaxhimin e mbeturinave.

Mbeturinat e ngurta komunale dhe të tjera të padëmshme pranohen në deponinë e Drisllës dhe aplikohet teknologjia e deponimit sanitar, e cila përfshin planifikimin dhe ngjeshjen e mbetjeve në shtresa dhe mbulimin e tyre me material inert (tokë).

Operacioni kryesor është asgjësimi i mbetjeve, i cili bëhet në shtresa me lartësi totale 2.7 metra, nga të cilat 2.2 metra janë mbeturina të ngjeshura që ngjeshen me makineri të specializuara për ngjeshjen e mbetjeve (kompaktorë), gjithashtu në pronësi të kompanisë.