с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • ËSHTË MBAJTUR KONFERENCA VJETORE TË MASVА-SË, KUSHTUAR NË ,,ZBATIMIN E EKONOMISË RRETHORE NË MENAXHIMIN ME MBETURINAVE TË NGURTA”

ËSHTË MBAJTUR KONFERENCA VJETORE TË MASVА-SË, KUSHTUAR NË ,,ZBATIMIN E EKONOMISË RRETHORE NË MENAXHIMIN ME MBETURINAVE TË NGURTA”

12 Prill, 2024 Дијана Велјановска Comments Off

Në datat 29-30 maj 2023, në hotelin ,,Holidej In” në Shkup u mbajt konferenca vjetore të MASVA-së kushtuar në “Zbatimin i ekonomisë rrethore në menaxhimin me mbeturinave të ngurta”.

Në konferencë fokusi kryesor ishte krijimi i një sistemi të qëndrueshëm të menaxhimit të mbetjeve, nëpërmjet përzgjedhjes, depozitimit të duhur, riciklimit dhe ripërdorimit të mbetjeve, sipas parimeve të ekonomisë rrethore.

U prezantuan përvojat e mëparshme dhe praktikat pozitive të vendeve anëtare të ISVA si Norvegjia, Austria, Hungaria, Kroacia e të tjera se ekonomia rrethore, e bazuar në një sistem të qëndrueshëm të menaxhimit të mbetjeve, është baza për zhvillimin ekonomik, krijimin e vendeve të reja të punës dhe krijimin e kushteve. për përmirësimin e mjedisit, që për vendin nënkupton një jetë më cilësore dhe më të shëndetshme.

Në konferencë, përveç ministres së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, Kaja Shukova, fjalim mbajtën edhe kryetari i MASVA-së, Mihail Mateski, dekani i Fakultetit Metalurgjik Teknologjik nga Shkupi, Stefan Kuvendziev, përfaqësues të disa ndërmarrje të vendeve dhe të huaja, si dhe ekspertë dhe profesorë vendas dhe të huaj nga Fakulteti i Metalurgjisë Mekanike dhe Teknologjike nga Shkupi dhe Universiteti Amerikan Kolegji nga Shkupi.

Ditën e parë panel diskutimet iu kushtuan dy temave: “Pranimi i sistemit të depozitimit dhe kthimi i ambalazheve në Republikën e Maqedonisë” dhe “Energjia nga mbeturinat – kufizimi apo përfitimet e vendit?”.

Gjatë ditës së dytë, temat kryesore ishin “Rrjedha shtesë të mbetjeve në përgjegjësinë e zgjeruar të prodhuesit”, “Financimi i sistemeve të menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve” dhe “Rinia dhe shkenca në zgjidhjet e menaxhimit të qëndrueshëm të mbetjeve”.

Drejtori Aleksandar Kuzinakov, në përkujtim të 10-vjetorit të funksionimit të MASVA-së, mori mirënjohje për NP deponia Drislla Shkup për kontribut të veçantë në zhvillimin e organizatës dhe zgjerimin e bashkëpunimit si dhe përmirësimin e menaxhimit të mbeturinave në vend.