с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • NP DEPONIA DRISLLA SHKUP NË KUADËR TË AKSIONIT TË PUNËS PRANVEROR TË QYTETIT TË SHKUPIT NË KOMUNËN AERODROM

NP DEPONIA DRISLLA SHKUP NË KUADËR TË AKSIONIT TË PUNËS PRANVEROR TË QYTETIT TË SHKUPIT NË KOMUNËN AERODROM

12 Prill, 2024 Дијана Велјановска Comments Off

Qyteti i Shkupit së bashku me ndërmarrjet publike të qytetit dhe në koordinim me Komunën Aerodrom e realizojnë aksionin e madh të punës pranveror në zonën e Komunës Aerodrom.

Deri në fund të kësaj jave, ekipet po koordinojnë aktivitetet për fshirjen dhe larjen manuale dhe mekanike të bulevardeve dhe rrugëve, dezinfektimin e kontejnerëve, grumbullimin e mbetjeve të mëdha, riparimin e dëmtimeve të rrugëve, restaurimin dhe vendosjen e sinjalistikës së trafikut, mbjelljen e fidanëve të rinj riparime të defekteve dhe problemeve të raportuara nga qytetarët, kapjen e qenve të pastrehë dhe mundësi për strehimin e tyre pas trajtimit human, pastrim të plotë të linjave atmosferike dhe fekale, si dhe pastrim të ulluqeve të shiut në bulevardet dhe rrugët e qytetit.

Ekipet e NP Parqe dhe gjëlbërime në kuadër të aksionit pranveror sot janë duke punuar në bulevardin Serbia, ndërsa aktivitetet do të vazhdojnë nesër në bulevardin ASNOM. Deri në përfundim të aksionit do të punohet edhe në bulevardet, ,,Fevruarski pohod”, Vidoe Smilevski Bato, Jane Sandanski, Kuzman Josifovski Pitu, Brigada Maqedonase të tretë dhe në rrugën 12 Brigada Maqedonase.

Ekipet e NP Rrugë dhe rrugica gjatë aksionit të madh do të punojnë në bulevardin Jane Sandanski, në bulevardin Vasko Karagelevski, në bulevardin Fevruarski pohod, në bulevardin Srbija dhe në bulevardin ASNOM. Në rrugëkalime do të riparohen dëmtimet në asfalt (me gërvishtje të mëparshme makinerike) dhe do të riparohen impiantet qendrore të dëmtuara. Në ditët në vijim, ekipet do të vazhdojnë rehabilitimin dhe rirregullimin e pllakave të dëmtuara të behatonit në trotuare dhe rikonstruksionin e pusetave të kanalizimeve.

Personat përgjegjës për mirëmbajtjen e sinjalistikës në komunikacion do të kontrollojnë dhe rivendosin mangësitë e sinjalistikës vertikale, si dhe sinjalistikën drite të udhëkryqeve të sinjalizuara në komunikacion në komunën Aerodrom. Gjithashtu, si në bashkitë e tjera, do të rinovohet edhe sinjalizimi horizontal i stacioneve të autobusëve.

Në bashkëpunim me Qytetin e Shkupit dhe Komunën Aerodrom, ekipet grackuese të NP Llajka do të veprojnë këtë javë në lokacionet afër Universitetit të Kolegjit Amerikan, qendrës tregtare Capitol dhe rreth stacionit hekurudhor.

Të gjithë qentë e kapur do të kujdesen në strehën e NP Llajka, ku do t’i nënshtrohen të gjithë trajtimit human. Pas përfundimit të trajtimit human, ata do të shpallen për banim në rrjetet sociale dhe faqen e kompanisë. Ata që nuk akomodohen pas përfundimit të qëndrimit në strehimoren e NP Lajka, do të kthehen në vendbanimin e tyre.

Ekipet e NP Ujësjelsi dhe kanalizim janë duke punuar në bulevardet ASNOM, Jane Sandanski, Kuzman Josifovski Pitu, Fevruarski pohod, si dhe në rrugën 12 Makedonska brigada. Në terren kryhet pastrimi sipërfaqësor dhe manual i kullimit, pastrimi manual i pusetave (fekale dhe atmosferike) dhe larja me vakum dhe rezervuar presioni i pusetave dhe pusetave fekale dhe atmosferike.

Në aksionin e madh pranveror të punës në Aerodrom, ekipet e ndërmarrjeve publike të qytetit punojnë në mënyrë të koordinuar: NP Parqe dhe Gjelbërim, NP Higjiena Komunale, NP Ujësjellës dhe kanalizime, NP Rrugë dhe rrugica, NP Llajka dhe NP deponia Drislla Shkup.

Aksioni pranveror në komunën e Aerodromit filloi sot më 4 prill dhe do të zgjasë deri më 8 prill, pas së cilës ekipet në terren të ndërmarrjeve publike do të vazhdojnë punën në komunën e ardhshme që është planifikuar, ku do të punojnë në lokacione të përcaktuara saktë sipas shembullit të komunave Kisella Voda, Karposh dhe Aerodrom.