с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • NP DEPONIA DRISLLA SHKUP SIGUROI NJË RAMPË TË AKSESUESHME PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

NP DEPONIA DRISLLA SHKUP SIGUROI NJË RAMPË TË AKSESUESHME PËR PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUARA

12 Prill, 2024 Дијана Велјановска Comments Off

Për t’u mundësuar personave me aftësi të kufizuara të jetojnë të pavarur dhe të marrin pjesë plotësisht në të gjitha aspektet e jetës, është e nevojshme të merren masat e duhura për të siguruar akses të personave me aftësi të kufizuara, në baza të barabarta me të tjerët, në mjedisin fizik, transportin, informacionet dhe komunikimet.

Për këtë qëllim, me kërkesë të qytetarëve dhe organizatave, dhe me urdhër të Qytetit të Shkupit, NP deponia Drislla Shkup në hyrjen e ndërtesës administrative vendosi një rampë të aksesueshme për personat me aftësi të kufizuara.