с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

Контактирај нѐ

  Основни податоци

  Назив:

  ЈП депонија ДРИСЛА Скопје

  Адреса:

  Бул.Илинден бб  1000, Скопје

  Седиште на депонијата: 

  Населено место без уличен систем Батинци, Студеничани, п.фах 34, 1050 Скопје

  Телефон 

  02/2722-500, 02/2722-400

  Факс 

  02/ 2744 449

  E-mail

  drisla@drisla.mk

  Даночен број

  4080009506800

  Матичен број

  6533191