с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • Третман на неопасен отпад

Прием и третман на неопасен отпад на депонијата Дрисла

Процесот на прием и третман на неопасен комунален и технолошки отпад започнува од влезот на депонијата. Комуналните возила се мерат на вага која се наоѓа на влезот на Инсталацијата.

По мерењето, возилата се движат во правец на депонијата кон предвиденото место за истовар на отпадот.

Истоварот на отпад се врши кај работното чело на претходно изведена секција. Откако ќе го истовари отпадот, возило се носи во перална каде што се мие долниот строј и пневматиците на возилото.

Откако ќе се измие возилото, тоа се упатува кон електронската вага и подлежи на второ мерење каде се определува тежината на донесениот отпад. Потоа возилото го напушта локалитетот на депоинијата.

Градежната машина–утоварувач врши краток пренос на истоварениот отпад, надвор од платформата за истовар и истиот го превзема булдожер кој го носи до предвиденото место и го планира во слоеви. По ова, градежната машина–компактор врши набивање на отпадот

Депонирањето на отпадот се одвива во слоеви со вкупна висина од 2,5 метри. Од нив 2,2 метри е набиен смет а 0,3 метри е инертен материјал (земја).

Пред започнување на депонирањето над природниот терен, истиот се чисти од дрвја и грмушки кое се одвива етапно. По целосно оформување на претходниот слој, се отпочнува со депонирање на нов слој. На таков начин се формира телото на депонијата чиј облик е дефиниран од аспект на стабилност на косините.

 

Вкупно примени и депонирани количини неопасен отпад во тони

од 1994 до 2020 година

Година

Вкупна количина неопасен отпад

годишно

кумулативно

1994

3.790

3.790

1995

28.218

32.008

1996

54.361

86.369

1997

152.042

238.411

1998

139.598

378.009

1999

148.552

526.561

2000

165.546

692.107

2001

139.007

831.114

2002

160.598

991.712

2003

145.306

1.137.018

2004

153.234

1.290.252

2005

158.215

1.448.467

2006

147.438

1.595.905

2007

137.528

1.733.433

2008

145.618

1.879.051

2009

149.646

2.028.697

2010

138.217

2.166.914

2011

151.842

2.318.756

2012

149.736

2.468.492

2013

155.429

2.623.921

2014

167.654

2.795.450

2015

172.679

2.968.129

2016

196.003

3.164.128

2017

227.236

3.391.368

2018

219.699

3.611.067

2019

226.187

3.837.252

2020

233.686

4.070.938