с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • Organizational structure

ЧЛЕНОВИ НА УПРАВЕН ОДБОР
1. Стефан Коцевски – претседател
2. Андреј Јосифовски – член
3. Ивана Јевтиќ – член
4. Мемет Аџами – член
5. Нермин Чолиќ – член
6. Делија Дарлишта – член
7. Виолета Куновска – член
8. Никола Мемов – член
9. Лилјана Тасевска Рмуш – член
10. Зоран Димитровски – член

 

ЧЛЕНОВИ НА НАДЗОРЕН ОДБОР ЗА КОНТРОЛА НА МАТЕРИЈАЛНО-ФИНАНСИСКОТО РАБОТЕЊЕ
1. Мирослав Наумоски – претседател
2. Зулфи Шакири – член
3. Кемал Кроси – член
4. Филип Атанасовки – член
5. Кристина Бетинска – член
 

В.Д Директор
Коста Начевски
Тел. 02/ 2722 500/ локал 102
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: knacevski@drisla.mk

Заменик на помошникот Директор за оператива и депонирање
Шефкет Ибиши
Тел. 02/ 2722 500/ локал 104
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: disla@drisla.mk

Советник на директорот за човечки ресурси
Даниела Таневска
Тел. 02/ 2722 500/ локал 105
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: daniela@drisla.mk

Асс. и Тех. Секретар на Директорот
Александра Деспотоска Дојчиновска
Тел. 02/ 2722 500/ локал 101
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: aleksandra@drisla.mk

Раководител на Одделение за поддршка на Директорот
Дијана Велјаноска
Тел. 02/ 2722 500/ локал 201
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: dijana@drisla.mk

Раководител на Одделение за сметководство и финансии
Марјан Гочевски
Тел. 02/ 2722 500/ локал 110
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: marjan@drisla.mk

Раководител на Одделение за правни и кадрови работи
Светлана Стојаноска
Тел. 02/ 2722 500/ локал 106
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: s.stojanovska@drisla.mk

Раководител на Одделение за депонирање
Сашо Тодоровски
Тел. 02/ 2722 500/ локал 104
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: s.todorovski@drisla.mk

Раководител на приемно – отпремно одделение
Десанка Спасовска
Тел. 02/ 2722 400/ локал 115
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: d.spasovska@drisla.mk

Раководител на Одделение за собирање и транспортирање на медицински отпад
Боро Аспровски
Тел. 02/ 2722 400/ локал 124
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: b.asprovski@drisla.mk

Раководител на Одделение за согорување на медицински отпад
Јане Коџобашиев
Тел. 02/ 2722 400/ локал 121
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: jane@drisla.mk

Раководител на Одделение за механизација
Мирче Цветановски
Тел. 02/ 2722 400/ локал 114
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: drisla@drisla.mk

Раководител на Одделение за сервисирање
Драгољуб Николовски
Тел. 02/ 2722 400/ локал 114
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: drisla@drisla.mk

Раководител на Одделение за техничка поддршка, безбедност и здравје при работа
Игор Ѓуровски
Тел. 02/ 2722 500/ локал 121
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: drisla@drisla.mk

Раководител на Одделение за лабораторија
Горан Трајковски
Тел. 02/ 2722 500/ локал 114
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: g.trajkovski@drisla.mk

Раководител на Одделение за oбезбедување
Горан Анастасовски
Тел. 02/ 2722 500/ локал 117
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: g.anastasovski@drisla.mk

Управител за отпад
Бранкица Андоновска
Тел. 02/ 2722 500/ локал 125
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: brankica@drisla.mk

Управител за отпад
Антонијо Стојановски
Тел. 02/ 2722 500/ локал 125
Факс. 02/ 2722 560
Е-mail: antonijo@drisla.mk

Комисија за прием и уништување на отпад
Оливер Мирчевски
E-mail: oliver.mk@drisla.mk

Натка Среброва
Е-mail: natka.s@drisla.mk
Тел. 02/ 2722 500/ локал 122
Факс. 02/ 2722 560