с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

1 ноември 2023 Comments Off

ЈП депонија Дрисла Скопје изврши пропорционално зголемување на платата на вработените за 10%, и истата започна да се применува од месец септември 2023 година.Дрисла како социјално и општествено одговорна компанија која согласно дејноста