с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • НАБАВЕНА ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

НАБАВЕНА ЛИЧНА ЗАШТИТНА ОПРЕМА ЗА ВРАБОТЕНИТЕ

9 ноември 2022 drisla2 Comments Off

ЈП депонија Дрисла Скопје и понатаму продолжува да се грижи за своите вработени преку обука за безбедност и здравје при работа и обезбедување соодветна Лична заштитна опрема со цел подигнување на свеста на вработените за грижа на своето здравје и обезбедување здрава и безбедна работна средина за нив и околината.

Со цел да се создаде највисоко ниво на безбедност и здравје при работа и несаканите последици како што се повреда на работа, професионални болести и болести поврзани со работното место да се сведат до најмала можна мерка, согласно Законот за безбедност и здравје при работа и Правилникот за лична заштитна опрема на ЈП депонија Дрисла Скопје набавена е Лична заштитна опрема за вработените.

Набавената Личната заштитна опрема која вклучува работна заштитна облека (заштитни летни и зимски одела, заштитни јакни за обезбедување и за превенција и справување со кризи, заштитни летни и зимски панталони, блузони, заштитни флуросцентни елеци, мантили, кабаници и маици) и работни заштитни чевли, ракавици, капи, маски и друга заштитна опрема, ги исполнува стандардите на Европската унија како и меѓународните прописи во однос на дизајнот и производството, а посебно во однос на безбедноста и здравјето нa вработените.

Со опремата се задолжуваат вработените кај кои за ризикот на работото место се проценети опасности и штетности, кои не можат да се избегнат, по претходно превземени мерки за безбедна работа и ќе се употребува само за целите за која е наменета.  

Постојаната грижа за здравјето и безбедноста на вработените е приоритет од највисок степен за претпријатието.