с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

22 јануари 2021 Comments Off

Депонијата Дрисла на 21.01.2020 година со Одлука на Советот на Град Скопје повторно е вратена под надлежност на Град Скопје, при што со Решение за регистрација од Централен регистар на Р.С.Македонија е трансформирана

22 декември 2020 Comments Off

22 декември 2020 Comments Off