с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

  • Home
  • СООБРАЌАЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ОБЈЕКТOT ВО КОЈ Е СМЕСТЕН АВТОКЛАВОТ

СООБРАЌАЈНО РЕШЕНИЕ ЗА ОБЈЕКТOT ВО КОЈ Е СМЕСТЕН АВТОКЛАВОТ

3 февруари 2023 drisla2 Comments Off

За потребите на објектот во кој е сместен новиот стерилизатор (автоклав) за третман на медицински отпад, лабораторија, работни простории и туш кабини за вработените, извршена е изградба на пристапни патишта до објектот преку кои ќе се движат возилата со медицински отпад со тампонирање, пешачки патеки со бехатон коцки за полесен пристап до новиот објект за вработените кои своите работни задачи ги извршуваат во тој објект.

Исто така, изработени се улици и паркинг простор со асфалт врз набиена подлога од тампон со површина од 870м2 и асфалтирана е улица околу објектот за возилата со медицински отпад во должина од 150м.

Со овие активности извршено е комплетно уредување на просторот околу објектот со што се овозможува непречено функционирање на претпријатието и извршување на работните задачи на вработените поврзани со транспорт, прием и третман на медицински отпад.