с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

23 јуни 2022 Comments Off

Со оглед на тешката економска и социјална положба, ценовните шокови и инфлацијата која ја чувствуваат граѓаните, а во насока на нашите заложби за поддршка на стандардот и заштита на економската моќ на вработените,