с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

9 ноември 2022 Comments Off

ЈП депонија Дрисла Скопје и понатаму продолжува да се грижи за своите вработени преку обука за безбедност и здравје при работа и обезбедување соодветна Лична заштитна опрема со цел подигнување на свеста на