с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

23 јуни 2022 Comments Off

Со оглед на тешката економска и социјална положба, ценовните шокови и инфлацијата која ја чувствуваат граѓаните, а во насока на нашите заложби за поддршка на стандардот и заштита на економската моќ на вработените,

3 јуни 2022 Comments Off

 ЈП депонија Дрисла Скопје продолжува со инвестирање во самото претпријатие со цел осовременување на депонијата и обезбедување подобри услови за работа на вработените. За таа цел спроведена е постапка за јавна набавка на