с .Батинци, Студеничани 02/2722-500 drisla@drisla.mk

3 февруари 2023 Comments Off

За потребите на објектот во кој е сместен новиот стерилизатор (автоклав) за третман на медицински отпад, лабораторија, работни простории и туш кабини за вработените, извршена е изградба на пристапни патишта до објектот преку